Słowackie akty prawne

SŁOWACKIE AKTY PRAWNE


Witamy

SYTUACJA EPIZOOTYCZNA DOTYCZĄCA

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W POLSCE

Według informacji  Głównego Lekarza Weterynarii na dzień 30 września 2020 roku wyznaczono w Polsce 97 ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. Najwięcej ognisk stwierdza się w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, lubuskim                i wielkopolskim. Ostatnie 97 ognisko ASF wyznaczono w pobliżu województwa dolnośląskiego w powiecie kaliskim, natomiast w samym województwie dolnośląskim odnotowano ogniska w powiecie polkowickim – ostatnie 27 sierpnia 2020 roku.

W związku z tak dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina również, że nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji może, zgodnie z art. 48b ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, skutkować wydaniem decyzji           o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie. Za świnie poddane ubojowi lub zabite w trybie określonym w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ust. 5 tejże ustawy, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Zgodnie z ww. przepisem w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY BIOASEKURACJI

· bezwzględne wprowadzanie do gospodarstwa świń zaopatrzonych              w świadectwa zdrowia

· karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących,

· stosowanie ściółki zabezpieczonej przed dostępem zwierząt wolnożyjących

· prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń  wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń,             w których są utrzymywane świnie,

· zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed                 dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

· utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są  utrzymywane tylko świnie, mające oddzielne wejście oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

· wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

· stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczenie i odkażanie obuwia,

· bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń ,

· używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

· wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń,              w których są utrzymywane świnie  i wyjściami  z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

· sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

zakazuje się :

· wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które                   w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,


Informacja o pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji

Na prośbę prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przekazuje informację o możliwości skorzystania z programu pomocowego przez rolników, którzy zaprzestali hodowli trzody chlewnej.

W przypadku, gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie ogniska afrykańskiego pomoru świń, a także w przypadku nie przestrzegania przez hodowcę zasad bioasekuracji lub też nieusunięcia uchybień po kontroli z zakresu bioasekuracji w gospodarstwie, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rolnik którego dotyczy decyzja może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń. Dokładnych informacji na temat pomocy finansowej może udzielić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


POLSKA WOLNA OD PTASIEJ GRYPY !!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Powyższe zostało przekazane pismem Głównego Lekarza Weterynarii 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie informuje o stwierdzeniu w dniu 22 czerwca 2020 r. ogniska ASF w województwie dolnośląskim, powiat polkowicki.

W związku z powyższym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie w powiecie strzelińskim.

 

Materiały do pobrania

  

OPIEKA WETERYNARYJNA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Działając na podstawie art. 11a pkt.7 ustawy o ochronie zwierząt  (Dz.U.2020.0.638 t.j.) na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi poniżej umieszczamy wykaz gabinetów weterynaryjnych, które podpisały umowy z Urzędami Miast i Gmin i zobowiązane są zapewnić  opiekę weterynaryjną na terenie powiatu strzelińskiego.

GMINA STRZELIN

1.Gabinet weterynaryjny

Lek.wet. Kazimierz Kiesz tel: 515 132 980

Lek.wet. Jerzy Baranowski tel: 692 711 692

ul.Brzegowa 63, 57-100 Strzelin

2. Zwierzęta dzikie

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacja Dzikich Zwierząt „Puchaczówka”

Tel: 534 997 955

Wyszonowice 36 B, 57-120 Wiązów

GMINA WIĄZÓW

1.Gabinet weterynaryjny

Lek.wet. Wiesław Martyniak tel: 604 114 562

ul.Plac Wolności 35, 57-120 Wiązów

GMINA PRZEWORNO

1.Gabinet weterynaryjny

Lek.wet. Kazimierz Kiesz tel: 515 132 980

Lek.wet. Jerzy Baranowski tel: 692 711 692

ul.Brzegowa 63, 57-100 Strzelin

GMINA BORÓW

1.Gabinet weterynaryjny Kozica

Lek.wet. Marta Kozica-Lesień tel: 660 753 566

ul. Grota Roweckiego 55, 57-100 Strzelin

GMINA KONDRATOWICE

Gabinet weterynaryjny

Lek.wet. Jan Pawliszak tel: 608 618 661

ul. Pocztowa 30, 57-150 Prusy

 

 


Postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi na czas kwarantanny

zagrożenie COVID-19 dla rolników i plantatorów

 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE DOTYCZĄCĄ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 „KORONAWIRUSA”.

W sprawach urzędowych prosimy  o KONTAKT TELEFONICZNY ALBO DROGĄ PISEMNĄ (Poczta Polska lub e-mail).

JEŻELI SYTUACJA WYMAGA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU – proszę zadbać o higienę i dezynfekcję rąk.

 

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

57-100 Strzelin

ul.Brzegowa 63

tel. 71 39 20 305

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie w związku z sytuacją epizootyczną COVID-19 ( infekcji koronawirusa) przekazuje do wiadomości dla producentów mleka procedurę dotyczącą zachowania higieny i bezpieczeństwa pozyskiwania mleka w gospodarstwie oraz zasad stosowanych przy oddawania mleka do skupu.
------------------------------------------

W związku z licznymi pytaniamii wątpliwościami właścicieli zwierząt towarzyszących, w sprawie choroby wywoływanej przez koronawirus 2019 (COVID-19), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie udostępnia informacje na ten temat  rozpowszechniane przez Światową Organizacjię Zdrowia Zwierząt (OIE).

 

Dokument do pobrania

 

-------------------------------------------

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie udostępnia zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla producentów żywności celem wprowadzenia ich do własnej praktyki.

 

Dokument do pobrania


 

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się grypy ptaków na terenie województwa dolnośląskiego – 30 ognisko choroby- Mirków,  gmina Długołęka,POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W STRZELINIE ZOBOWIĄZUJE DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD BIOASEKURACJI :

1. Utrzymywać drób bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu, w sposób zapewniający izolację od dzikich ptaków

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w który utrzymywany jest drób

4. Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób

6. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyćręce wodą z mydłem

Przypominamy, że w okresie wiosennych przelotów dzikich ptaków znacznie wzrasta ryzyko rozprzestrzeniania grypy ptaków.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

-----------------------------------------------------

W związku ze stwierdzeniem przypadków zakażeń wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie województwa lubuskiego oraz wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami oraz obszarów ochronnych na terenie województwa dolnośląskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie Zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku znalezionego padłego dzika ( w lesie lub przy drodze).

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina, że

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ( ASF )

NIE JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ DLA LUDZI

Na tę chorobę wrażliwe są jedynie świnie, dziki i świniodziki.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie przypomina właścicielom świń              o konieczności wprowadzenia zasad bioasekuracji w celu zabezpieczenia stad przed wniknięciem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Obszary wyznaczone na terenie województwa dolnośląskiego :

· do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. „czerwona strefa”) zostaną przeniesione z obszaru ochronnego następujące gminy:

- w powiecie zielonogórskim - Bojadła, Trzebiechów, Zabór i Kargowa

- w powiecie nowosolskim - Otyń, Bytom Odrzański, miasto Nowa Sól oraz część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na południe i na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy,

- w powiecie głogowskim – gmina Kotla

· do obszaru ochronnego (tzw. „żółta strefa”) zostaną dodane następujące gminy:

- w powiecie świebodzińskim - Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe,

-  w powiecie zielonogórskim - Czerwieńsk, Świdnica i Nowogród Bobrzański,

- w powiecie żagańskim - Brzeźnica, Szprotawa, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,

- w powiecie polkowickim - część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,

- w powiecie górowskim- Niechlów,

- w powiecie leszczyńskim - Włoszakowice,

- w powiecie grodziskim - Rakoniewice i Wielichowo,

- w powiecie nowotomyskim – Zbąszyń.

Ponadto z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami przeniesione zostaną następujące gminy:

- w powiecie płockim- Wyszogród i Mała Wieś,

- w powiecie płońskim – Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą.

 

Postępowanie z martwym zwierzęciem domowym


Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


Informacji dla hodowców bydła - program IBR IPV oraz BVD MD

 


 

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 


 

ZASADY BIOASEKURACJI  I WYMAGANIA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

 


 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie

 


 

 


 

 


 

Wykaz gabinetów weterynaryjnych, które podpisały umowy z Urzędami Miast i Gmin zgodnie z przedłożonymi programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi.


Gmina Przeworno:

1.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Kazimierz Kiesz tel: 515 132 980, lek.wet. Jerzy Baranowski tel:692 711 692 ul. Brzegowa 63, Strzelin

Gmina Wiązów:

2.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Leszek Maciura tel: 600 202 949 ul. Armii Ludowej 5, 57-120 Wiązów

Gmina Kondratowice:


3.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Jan Pawliszak tel:608 618 661  ul. Pocztowa 30, 57-150 Prusy.

Gmina Borów:

1.Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Marta Kozica tel: 660 753 566 

 

 

 
 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. (Dz.U z 2016r. poz.1770)

"Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń"

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie prosi o wcześniejsze informowanie o potrzebie wystawienia świadectwa zdrowia. Do wystawiania świadectw zdrowia uprawnieni są inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie oraz lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie do wykonywania zadań.

Lekarze wyzaczeni:

Wiesław Martyniak

Jan Pawliszak


Witamy na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie

 

UWAGA !!! WAŻNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:35.4pt; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Kontakt

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie\

ul.Brzegowa 68

57-100 Strzelin

tel. 71 39 20 305