RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja

 Organizacja
Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz, przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy
Zespół ds. spraw finansowo – księgowych i administracyjnych
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej


Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu:
a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obo-wiązkowi zwalczania,
b) rejestracji chorób zakaźnych zwierząt,
c) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporno-ści na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
d) transportu zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą,
e) organizowania lub urządzania targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gro-madzenia zwierząt,
f) działalności schronisk dla zwierząt,
g) hodowli zwierząt laboratoryjnych,
h) nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświad-czalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
i) ochrony zwierząt,
j) przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodar-skich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wysta-wach i pokazach zwierząt egzotycznych,
k) sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwie-rząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na od-szkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalcza-nia chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz badania laboratoryjne,
l) wystawianie dokumentów dotyczących zwierząt podlegających ochronie gatunków,
m) wylęgania ryb,
n) produkcji, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
o) nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdro-wotną materiału biologicznego,
p) działania punktów kopulacyjnych,
q) nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich prze-mieszczaniem,
r) nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświad-czalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
s) kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności,
t) kontroli pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie działania zespołu,
u) Nadzoru nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich UE oraz między krajami UE
2) koordynowanie kontroli z zakresu wykonywanych zadań;
3) nadzór nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, tworzenie planu ilościowe-go i finansowego,
4) sporządzanie planów rocznych i programów działania Inspekcji Weterynaryjnej na te-renie powiatu, z zakresu swego działania,
5) aktualizacja i przygotowywanie planów gotowości zwalczania na poziomie Inspekto-ratu na wypadek wystąpienia epizoocji,
6) nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemach TRACES, ZCHZZ, RKWIW, SER PIW, CELAB oraz nad zgodnością danych za-mieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową,
7) współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwie-rząt, Inspekcją Ochrony Roślin, oraz jednostkami samorządu terytorialnego
8) wydawanie na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzą-cych z funduszy Unii Europejskiej,
9) realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. prac zespołu,
10) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym nad wymaga-niami weterynaryjnymi przy ich produkcji,
b) sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c) spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych po-chodzenia zwierzęcego i pasz przywożonych i przeznaczonych do obrotu na rynek krajowy,
d) warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładach pro-dukujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub pasze, w tym opracowa-nie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP), również w punktach obrotu paszami,
e) sposobem znakowania i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz,
f) wymaganiami weterynaryjnymi dotyczącymi środków transportu przeznaczonych do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
g) sposobem badania zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produk-tów rybnych, mięczaków i skorupiaków, w tym sposobem postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia przez ludzi, sposobem prowadzenia rejestru i dokumenta-cji zwierząt, z których lub od których pozyskuje się surowce do produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz prowadzenia rejestru i dokumentacji związanej z pochodzeniem tych produktów,
h) przedstawianie obsady i podziału terenowych i rzeźnianych obwodów badania.
2) Pobieranie próbek w zakresie:
a) urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
- badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
- nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- kontroli jakości zdrowotnej i handlowej pasz,
b) badań monitoringowych pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku po-zostałości chemicznych, biologicznych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
3) nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, stosowanych u zwierząt, z których lub od których pozyskiwane są surowce do produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wchodzących w łańcuch żywieniowy człowieka,
4) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub stosowaniem w żywieniu zwierząt pasz, pasz leczniczych, pasz z materiałów genetycznie zmodyfi-kowanych oraz transgenicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfi-kowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz stosowaniem w żywieniu zwierząt materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego,
5) sprawowanie nadzoru nad obrotem i stosowaniem polepszaczy gleby,
6) dokonywanie analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu produktów po-chodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz pasz,
7) opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli w zakresie nadzoru nad bezpie-czeństwem pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego,
8) koordynowanie kontroli z zakresu wykonywanych zadań,
9) Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, prze-twarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodze-nia zwierzęcego z uwzględnieniem opracowania, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ( system HACCP)
10) prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów i gospodarstw,
11) organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzę-cego wytwarzanymi w podmiotach będących pod nadzorem zespołu,
12) realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. prac zespołu,
13) szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór nad paszami oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii – w zakresie ich wyznaczenia a dotyczącego zadań zespołu,
14) współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennic-twa, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożyw-czych, Wojskową Inspekcją Weterynaryjną,
15) współpraca z innymi działami Inspektoratu, tworzenie planów, sprawozdań jakościo-wych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, w tym roz-liczania kosztów jednostkowych oraz nadzór nad lekarzami wyznaczonymi do wyko-nywania urzędowych czynności w tym zakresie,
16) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie działań zespołu,
17) obsługa systemu RASFF w zakresie kompetencji działalności zespołu,
18) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.


Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracji należy :

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych m.in. w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości;

2) planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu;

3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu;
4) przygotowanie projektów zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianach w planie finansowym wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych;

5) sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;

7) administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR ,
8) prowadzenia płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej „enbepe”
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Inspektoratu;

10) kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;

11) dokonywanie kontroli prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
12) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym;

13) prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu;
14) prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

15) prowadzenie ewidencji składników majątku Inspektoratu, naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16) przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji okresowej, zdawczo – odbiorczej, rocznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań zespołu;
18) rozliczanie podróży służbowych;
19) sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla
zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form rozliczeń z osobami
fizycznymi, o których mowa w kodeksie cywilnym oraz ewidencjonowanie
wypłaconych wynagrodzeń i wypłat stanowiących dochód w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z uwzględnieniem składników
należności i rodzajów potrąceń zgodnie zobowiązującymi przepisami;

20) sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych
i ubezpieczeń społecznych;

21)pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;

22) zapewnienie obsługi kasowej Inspektoratu;

23) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania zgodnie z obowiązującymi
Przepisami;

24) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;

25) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do
właściwych komórek organizacyjnych;

26) obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów;

27) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku
korespondencyjnym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;

28) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;

29) prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w
Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli;

30) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

31) prowadzenie archiwum zakładowego;

32) administrowanie siecią komputerową Inspektoratu;

33) nadzór techniczny nad całym sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem;

34) modernizacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego i jego oprogramowania
posiadanego przez Inspektorat;

35) wnioskowanie o zakup podzespołów do uszkodzonego sprzętu komputerowego;

36) bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego;

37) likwidowanie zainfekowanych wirusami plików komputerowych;

38) wnioskowanie o zakup sprzętu komputerowego;

39) prowadzenie i ewidencjonowanie sprzętu komputerowego i programów;

40)udzielanie pomocy pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

41) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Funduszu Świadczeń
Socjalnych;

42) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia pracowników Inspektoratu;

43)dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem
stosunku pracy pracowników Inspektoratu;
,
44) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska
w Służbie Cywilnej;

45) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu;

46) wnioskowanie, na podstawie posiadanej dokumentacji, o wypłatę przysługujących
pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

47) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w
zakresie należącym do pracodawcy;

48) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez
pracowników Inspektoratu;

49) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

50) ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników
Inspektoratu;

51) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;

52) ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu;

53) przygotowywanie jednolitego planu urlopów;

54) przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;

55) aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowanie
z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

56) wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

57) wydawanie odznak identyfikacyjnych oraz upoważnień;

58) prowadzenie rejestru skarg i wniosków dotyczących Inspekcji oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

59) nadzór nad majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu Inspektoratu, właściwym jego zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;

60) administrowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat;

61) podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu
w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe;

62) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;

63) nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i prawem budowlanym;

64) zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;

65) prowadzenie spraw związanych z właściwym działaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych;

66) zamawianie aktualnych pieczęci, stempli i tablic urzędowych;

67) prowadzenie magazynu zakładowego i ewidencji ilościowe;

68) prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych, przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów służbowych;

69) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.Opublikował: Damian Till
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: Damian Till
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 897